รัตตัญญุศาสตร์

คัมภีร์ปราบไตรภพ คัมภีร์ปราบไตรภพ คือ เรื่องการคำนวณหาลักษณะของการเปลี่ยนแปลง ตามหลักของอนิจจัง คือ ทุกสิ่ง (ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต) มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกขณะเวลาไม่คงที่ แต่แท้ที่จริงแล้ว มันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็จริงอยู่ แต่ว่า มันเปลี่ยนแปลงอย่างมีกฎเกณฑ์ จึงสามารถคำนวณคือกำหนดได้ เหมือนกับในวิทยาศาสตร์ คือถ้ารู้เหตุปัจจัย (องค์ประกอบหรือตัวแปร) ต่าง ๆ ของธรรมชาติอย่างเพียงพอ และทราบหลักการเปลี่ยนแปลง (กฎ)ของมันอย่างแจ่มชัด ก็สามารถเขียนสูตรของการเปลี่ยนแปลงนั้น และนำมาคำนวณ(กำหนด) อย่างได้ผล จนสามารถบอกผลล่วงหน้า หรือย้อนหลัง(พยากรณ์)ได้อย่างแม่นยำ ลักษณะของธรรมชาติทั่วทั้งสากลจักรวาล รวมถึงหลักการเปลี่ยนแปลง(อนิจจัง)ของสิ่งต่าง ๆ…