ฉัน คือ ใคร ?

ฉันก็คือ อานุภาคเล็กจิ๋วสุดในสกลจักวาล ที่กระแสแห่งกุศลกรรม ได้พัดพาให้มาอยู่ในภพภูมินี้. ฉันได้ฟื้นฟูพุทธวิถี "สติปัฏฐาน-ปฏิสัมภิทามรรค" และ สรรพศาสตร์ ที่สาปสูญ กลับมาเผยแผ่แก่ชนทั่วไป โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ เพื่อประโยชน์สุข สมปรารถนา ของปวงประชาคมโลก.

สติปัฏฐาน - ปฏิสัมภิทามรรค

" สัจจะ "

อานุภาคมูลฐาน ของ พระอริยะบุคคล

พลังพุทธานุภาพ

เป็นของจริง พิสูจน์ได้ รับผลทันใจ ไม่ต้องคอยชาติหน้า

ศูนย์รวมสรรพศาสตร์วิทยาการ ข้อมูลสำคัญยิ่งยวด